Reforma d'habitatge a Viladomiu Nou


Fotos de les obres:

En aquest projecte,
es va fer un treball de retirada dels revestiments existents a parets i falsos sostres
per recuperar els materials
i potenciar els sistema constructiu.


Aquesta tipologia de pisos amb crugies estretes
i voltes de ceràmica les trobem sovint
en les colònies tèxtils al llarg del Llobregat.


Amb aquestes rehabilitacions,
posem en valor la importància de les colònies
durant els segles XIX i XX,
a la vegada que actualitzem els habitatges
al segle XXI.