Què és una cèdula d'habitabilitat i per a què serveix?

És el document que garanteix el compliment dels nivells mínims d'habitabilitat exigibles als habitatges, tant de nova ocupació (cèdula de nova ocupació) com d'habitatge usat (cèdula d'habitatge usat).

En els casos de nova ocupació verifica que s'hagi acreditat el compliment del control de qualitat.

És imprescindible per poder donar-se d'alta dels serveis d'aigua, gas i electricitat.


Com s'ha de tramitar la cèdula d'habitabilitat d'habitatge usat?

Cal saber si l'habitatge té concedida cèdula d'habitabilitat o no i si aquesta és vigent o no. Podeu fer aquesta consulta al 012 tot indicant l'adreça de l'habitatge. Us diran si l'habitatge disposa de cèdula d'habitabilitat i quan es va concedir.

Les cèdules concedides (o renovades) a partir de l'entrada en vigor del Decret 259/2003 tenen una vigència de 15 anys, les anteriors tenen una vigència de 10. A cada cèdula es recull la data de caducitat.

Cèdula concedida i vigent:

En el cas que estigui concedida i sigui vigent es pot demanar un duplicat a les diferents seus territorials de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.

Cèdula caducada o d'un habitatge que mai no n'ha tingut:

En el cas que mai l'habitatge l'hagi tingut o bé aquesta hagi caducat, s'ha de sol·licitar una nova cèdula. Per això heu de contactar amb un tècnic: arquitecte, arquitecte tècnic o aparellador, per mitjà dels col·legis professionals respectius, per tal que signi el Certificat d'habitabilitat (document que certifica l'habitabilitat de l'habitatge i que alhora és la sol·licitud que cal presentar a l'Administració).

En el cas que l'habitatge mai l'hagi tingut,  a més de presentar el certificat d'habitabilitat abans esmentat, s'ha d’aportar la documentació que acrediti la legalitat de l'edificació com a habitatge.

Els casos d'habitatges procedents de gran rehabilitació o de subdivisions o les subdivisions s'han de tramitar com una cèdula de primera ocupació.

DECRET 141/2012 de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. (DOGC 2/11/2012).